Je besluit om cursist te worden van Fysiofit de Liemers. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Fysiofit de Liemers en je bent definitief cursist op de datum van inschrijving voor de minimale tijdsduur van 3 hele betalende maanden.

Bij een proefmaand is de minimale tijdsduur 4 trainingen (binnen 1 maand gevolgd). Bij een cursus met een bepaalde tijdsduur is de periode vooraf bekend.

 • De overeenkomst wordt ieder kwartaal stilzwijgend verlengd, tenzij de cursist of Fysiofit de Liemers de overeenkomst opzegt. De opzegtermijn is een maand en kan op ieder moment van de maand ingaan. Voorbeeld: als je 3 juni opzegt, stopt de overeenkomst op 3 juli. Zeg je 20 juni op, dan vervalt de overeenkomst op 20 juli.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden, middels het opzegformulier van Fysiofit de Liemers. Eventueel teveel betaald cursusgeld ontvang je retour.
 • Gelijktijdig met de opzegging dient het lid de contributie over voorgaande en de lopende periodes te voldoen, voor zover nog niet voldaan, evenals de contributie over de opzegtermijn.
 • Bij een cursus met een vooraf bepaalde tijdsduur (bijvoorbeeld 10 weken) betaal je de gehele cursus voorafgaand aan de eerste les.
 • Een proefmaand is per persoon slechts éénmaal mogelijk.
 • Betaling geschiedt via automatisch incasso. Je wordt verzocht de machtiging in te vullen en in te leveren.
 • Fysiofit de Liemers is gerechtigd de contributiegelden te wijzigen. Het contributiegeld wordt voor de trainingsperiode geïncasseerd. Als de contributie niet op tijd is voldaan versturen wij een herinnering verhoogd met administratiekosten waaraan verbonden een uiterlijke betalingstermijn van tien dagen.
 • Herinneringenincasso: als de cursist niet aan de betalingsplicht voldoet gaan de vorderingen ter incasso. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist of ouder/voogd.
 • Zon- en feestdagen: er is geen training op de officiële feestdagen of wel dagen die door de directie worden vastgesteld. In de zomer kan er sprake zijn van een zogenaamd zomerrooster. In de schoolvakanties kan er sprake zijn van een aangepast rooster.
 • Inhaallessen/trainingen: alleen als je de les hebt afgemeld kun je de verzuimde les inhalen binnen de periode waarvoor je betaald hebt. Na deze termijn vervalt het recht op inhalen.
 • Als er sprake is van langdurige afwezigheid door bv. ziekte, bestaat de mogelijkheid om, na overleg met de leiding van Fysiofit de Liemers (Josée Veneklaas), de trainingen tijdelijk stop te zetten. Hervatting van de training gebeurt na overleg.
 • De leiding van Fysiofit de Liemers stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan, dan wel zoekraken van eigendommen van de leden en de schadelijke gevolgen van eventuele ongevallen en blessures. Het lid is aansprakelijk voor door hem aangerichte schade aan zaken en/of het gebouw van het Fysiofit de Liemers.
 • Verantwoordelijkheid: personen die de cursusovereenkomst tekenen, ongeacht in welke functie, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de cursusperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Wangedrag: cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag, discriminerende en/of racistische opmerkingen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het instituut worden ontzegd. Ze verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen. De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd en er zal geen restitutie van betaalde cursusgelden plaatsvinden.
 • Algemene regels: het is verboden te roken in het gebouw. In verband met de hygiëne word je verzocht een handdoek mee te nemen voor de zittingen van de toestellen of de oefenmat, en te sporten op schoon sportschoeisel.

Copyright © 2024 Fysiofit de Liemers | Webontwikkeling: Walraven WebWerk

Top