Tarieven Fysiotherapie Fysiofit de Liemers 2024

Fysiofit de Liemers heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Dit houdt in dat wij onze declaraties meestal direct kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar. Een rekening wordt alleen thuisgestuurd wanneer u een restitutieverzekering hebt of wanneer u niet (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie.
Wij adviseren u om vooraf altijd bij uw zorgverzekering te controleren of u voor de betreffende behandeling verzekerd bent, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Onze particuliere tarieven zijn:

Omschrijving Code Tarief
     
Fysiotherapie zitting 1000 43,50
Manuele therapie zitting 1200 53,50
Oedeemltherapie zitting 1500 53,50
     
Screening en intake en onderzoek 1864 67,50
Intake en onderzoek na verwijzing 1870 53,00
     
Aan huis toeslag   17,50
     
Te laat afgemelde of vergeten afspraak 1960 43,50

Wij zijn erkend door:

  • Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F.)
  • Nederlandse Vereniging binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL)
  • Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
  • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)


Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
De factuur van fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt / cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
Zodra de patiënt /cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt onderstaande procedure gevolgd.

  • 1e maal een herinnering.
  • Bij in gebreke blijven: 2e herinnering + gemaakte kosten.
  • Bij nog steeds in gebreke blijven: een ingebrekestelling + de gemaakte kosten. Dit wordt aangetekend verstuurd.
  • Indien de cliënt hierna nog steeds in gebreke blijft zal deze worden overgedragen aan een incassobureau.

Indien de patiënt / cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Copyright © 2024 Fysiofit de Liemers | Webontwikkeling: Walraven WebWerk

Top